O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".
Místo obce Hrdlovka se nacházelo v podhůří Krušných hor asi 2 km jižně od Oseka. Zřejmě lesy plné zvěře, a také čis­té horské potoky, poskytovaly dostatek dů­vodů pro intenzivní pravěké osídlení. Při skrývkových pracích byly archeology od­kryty a zachráněny mnohé cenné nálezy Zejména velké sí­delní rodinné domy z mladší doby ka­menné zde zane­chali první pravěcí zemědělci. Byl zde objeven zatím nej­delší dům (délka 40 m). Také další ná­sledující kultury doby bronzové a železné zanechaly své stopy v podobě zbytků hospodářských a obytných stavení a kostrových hrobů. První písemná zmínka o Hrdlovce je zachycena na latin­ské listině krále Pře­mysla Otakara I. z roku 1203. Celá historie Hrdlovky je spjata s historií blízké obce Nová Ves, která je zmiňována roku 1341. Německy byly obce nazývány Herrlich a Neudorf. Již nejstarší zprávy poukazují na vztah k blízkému oseckému klášteru, kterému patřily až do roku 1848. Hrdlovka a Nová Ves byly zemědělské osady, žijící poklidným životem, vyjma váleč­ných údobí. V roce 1603 hospodařilo v Hrdlovce 20 hospodářů a v Nové Vsi 25. V roce 1680 byla obec a okolí postiženo mo­rovou epidemií. V roce 1833 měla Hrdlovka 202 obyvatele, 37 domů a hospodu. Obyva­telstvo bylo v té době výlučně německé ná­rodnosti. První Čech se přistěhoval okolo roku 1850 a byl to zemědělský dělník František Slach. Situace poklidných zemědělských osad se počala postupně a nezadržitelně měnit se zakládáním hlubiných hnědouhelných dolů v blízkém okolí. V roce 1870 byl založen důl Nelson, 1871 Pokrok a 1891 Alexander. V souvislosti s rozvojem hornictví se Nová Ves 'třikrát zvětšila a obce se spojily v jednu. V roce 1885 tam stály 84 domy a žilo 856 obyvatel. Dne 20. února 1899 se výnosem c. k. místodr­žitelství odloučily od poddanského vztahu k oseckému klášteru a získaly název Nová Ves - Hrdlovka. V roce 1919 ve vsi žilo 937 Něm­ců a 2 866 Čechů a z obce se stalo malé prů­myslové městečko. V roce 1920 byl otevřen Dělnický dům a roku 1926 byla dokončena vý­stavba hornické kolonie. Vzhledem k české většině vzniklo mnoho různých spolků a organizací jako: spořitelní, cyklistický, diva­delní, hasiči, Sokol, legionářský, Kuřácký klub, tělovýchovné spolky a podobně. Také fungo­valy různé politické strany a organizace. Mimo hornictví bylo v obci několik velkých statků, které pokrývaly potřebu zemědělských pro­duktů pro mnoho rodin horníků. Zjednoduše­ný název obce na Hrdlovka byl přijat v roce 1927. V roce 1930 již měla Hrdlovka 5 357 obyvatel a z toho byli 3 562 Češi. Čer­ným dnem mnohých rodin havířů se stal 3. le­den 1934, kdy došlo k výbuchu uhelného pra­chu na dole Nelson III a o život přišli 142 havíři. Po Mnichovské dohodě v roce 1938 a následném záboru pohraničních území odešli čeští obyvatelé do vnitrozemí, celkem se odstěhovali 1 233 obyvatelé. Rozhořela se válka. Na jejím konci docházelo také k leteckému bombardování blízkých dolů. Po konci války byla snaha opět co nejdříve roztočit kola na těžních věžích. Právě hornictví pomohlo obci obnovit život, ale také jí ho pomalu a nezadržitelně ukrajovalo. Od roku 1955 se rozrůstal mezi Osekem a Duchcovem povrchový lom Pokrok. V letech 1957 až 1958 bylo rozhodnuto o založení "Osecké výsypky" pro tento lom. Uhelné zásoby nejkvalitnějšího uhlí v pánvi na dole Alexander (v té době Důl president Gottwald) se pomalu dotěžo­valy. Zbýval pilíř uhelné sloje pod obcí, a to byly příčiny následného rozhodnutí o likvidaci obce v roce 1969 Krajským národním výborem v Ústí n. L. Od roku 1963 byly prováděny první demolice, následně v letech 1970 a 1973 až 1975. Celkem bylo demolová­no dvě stě jedenatřlcet obytných objek­tů. Obyvatelé byli přestěhováni do no­vého panelového sídliště v Oseku.

Okresní archív Teplice
Čt 19. únor 2015, 14:55:21 CET
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one