O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".
Město Duchcov vzniklo zřejmě v místě starší trhové osady Hrabišín. Označení Duchcov může etymologicky souviset s toponymy Doksy, Doksany a naznačuje místo v bažinaté krajině. První zmínky o Duchcově pocházejí z kopiáře oseckého kláštera Codex damascus a vztahují se k roku 1240. Ve 14. století byl Duchcov poddanským městem obehnaným hradbami s trojíci bran. Ve městě se nacházel pův. románský kostelík sv. Jiří a klášter dominikánek, který v r. 1380 za morové epidemie připomíná rukopis duchcovského nekrologia. Od roku 1389 se v Duchcově vedla první městská kniha. Na přelomu 15. a 16. století se Duchcov stává sídelním městem majitelů panství Kaplířů ze Sulevic, v 16.století do Duchcova přicházejí Lobkovicové. Údajně sňatkem vdovy po posledním Lobkovicovi z duchcovské větve přechází město do majetku rodu Valdštejnů. Z nich si mimořádnou pozornost zaslouží Jan Bedřich pozdější pražský arcibiskup a barokní intelektuál, který opatřil město Duchcov řadou privilegií a pěstoval styky s duchovní elitou tehdejší Evropy . Ve městě tehdy působí nejméně osm řemeslných cechů, jsou zde dvě zbožná bratrstva a sdružení střelců. Příjmení duchcovských měšťanů ukazují, že Duchcov má v této době převážně německý charakter. R. 1763 je v blízkosti města otevřen první uhelný důl. Roku 1785 přichází na duchcovský zámek osvícenský vzdělanec Giacomo Casanova, tráví zde poslední roky života a svou tvorbou se zapisuje do evropských literárních dějin. V pol. 19.st. do města vstupuje industrializace, na předměstí vzniká cukrovar baronské rodiny Coudenhove, ve městě Eichlerova porcelánka, po prusko-rakouské válce do města postoupila železnice, která umožnila rychlý rozvoj těžby uhlí. Duchcov, který má v této době stále ještě takřka ryze německý ráz se začíná pomalu počešťovat především přílivem pracovních sil z vnitrozemí. Tato tendence má vzestupný ráz a vytváří z města jedno z nejvýznamnějších center českého života v Podkrušnohoří. Ovšem až do odsunu v roce 1945 tu přetrvává důležitá německá složka obyvatelstva. V poválečném období byla podoba Duchcovska ovlivněna nárůstem dobývání uhlí a likvidací řady okolních historických sídel. Zbořen byl barokní panský hospitál v zámecké zahradě. Růst průmyslu a drancování krajiny byla zbržděno až událostmi roku 1989.

Historie v datech:

1207
První zmínka o trhové vsi Hrabišíně
1240
Objevuje se nový název Tokczaw
1380
Morová rána dokumentovaná nekrologiem duchcovských dominikánek
1389
Založena městská kniha
1390
Doložena v Duchcově městská škola
1392
Doloženy duchcovské městské hradby
1398
Vláda míšenského markraběte Viléma z Wettinů
1421
Duchcov dobyt husity
1426
Opětovné dobytí Duchcova husity, město zpustošeno a řadu let neobydleno
1438
Potvrzení privilegií udělených městu Bedřichem Saským
1460
Potvrzení a rozšíření privilegií městu králem Jiřím z Poděbrad
1471
Duchcov dobyt saskými vévody Ernstem a Albrechtem
1491
Duchcov získávají Kaplířové ze Sulevic
1526
Vybudování prvního duchcovského vodovodu
1527
Duchcov prodán Děpoltovi z Lobkovic
1530
Potvrzení městských práv Ferdinandem I.
1538
Duchcov získává Václav Popel z Lobkovic
1544
Sulevická tvrz přestavěna a nazývána zámkem
1583 – 1590
1622
Vláda Jiřího z Lobkovic
Podle deníku M. Borbonia z Borbonheimu již existoval zámecký park
1624
První vpád Švédů
1639 - 1640
Další vpád Švédů , město vyloupeno a vypáleno
1655 - 1694
Vláda Jana Bedřicha z Valdštejna
1675
Vystavěn panský (vrchnostenský) pivovar
1675 - 1695
Přestavba duchcovského zámku
1709
Velký požár Duchcova
1711
Dokončena obnova radnice
1721
Dokončena stavba kostela Zvěstování P. Marie / vysvěcen 12.9.1722 /
1724
Dokončen kostel sv. Barbory, patrně O. Broggiem
1728
Dokončena stavba hospitálu s kostelem Nanebevzetí P.Marie
1750 - 1760
Vystavěn sloup Nejsvětější Trojice na náměstí
1757
Vpád Prusů do Duchcova
1762
Bitva u Hudcova, vyplenění Duchcova pruským vojskem
1763
Vznik prvního obecního dolu Sv. Trojice / těžba hnědého uhlí /
1763
Vznik manufaktury na výrobu punčoch
1785 - 1798
Pobýval na duchcovském zámku proslulý světoběžník G. Casanova
1817
Stavba nové poštovní silnice z Duchcova do Teplic - zbořeny

Hájská a Mostecká Brána. / Teplická brána zbořena r.1844 /
1818
Stavební úpravy zámku na konečnou klasicistní podobu, úprava zámeckého parku v a anglickém stylu
1849
Vznik duchcovského cukrovaru
1849
V Duchcově byla založena první sklárna v Podhrušnohoří na přímý otop hnědým
uhlím. Dosud bylo užíváno jako palivo dřevo.
1853
Správní reformou stanoven v Duchcově smíšený okresní úřad, v platnosti od r. 1855
1855
1865
Zbořena budova radnice a na jejím místě postavena budova soudu
Ve starší keramické dílně zahájil provoz Eduard Eichler, od r. 1860 provozující
keramickou manufakturu v Šeltlech u Kamenického Šenova.
1867
Ústecko - Teplická dráha prodloužena do Duchcova
1870
Započata stavba Duchcovsko - podmokelské dráhy
60. a 70. léta
Vznik desítek nových šachet
od 2. pol. 60. let
1871
1871
Příliv dělníků v důsledku rozmachu průmyslu
Založen první Dělnický vzdělávací spolek
První stávka horníků na dole Christiana
1873
1875
Vznik sléváren Bernharda Marra
Založen odborný hornický spolek v Duchcově
1877
1879
Vznik železáren Františka Nikla
Důlní katastrofa na Dole Dollinger - 21 obětí
1881
1881
Založen první ryze český spolek Česká Beseda
Zavedení prvního telefonu v Čechách z Dolu Hartmann na nádraží v Duchcově
1882
1883
Otevřena v Duchcově první česká škola v severozápadních Čechách
Založen první tělocvičný spolek Sokol Rudohorský
1885
Otevřena první česká veřejná škola na severu Čech
1892
Instalováno elektrické osvětlení
1893
Rozvod nové vodovodní a kanalizační sítě
1893
Střelba do stávkujících na Dole Amálie
1893
Důlní katastrofa na dole Pokrok - zahynulo zde 18 havířů
1896
V Duchcově zřízeno okresní hejtmanství
1896
Dostavba jedné z dominant Duchcova městského hotelu
1896
Otevřeno městské muzeum, zakladatel F. X. Reidl
1900
Důlní katastrofa na Dole Svěží Štěstí - 56 obětí
1902
Vysvěcen objekt secesního evangelického kostela arch. J.W.Graebnera a R.Schillinga
1910
Založeno německé gymnázium
1911
Otevření okresní nemocnice Františka Josefa I.
1912
Založeny dvě nové sklárny: sklárna Engels na Želénské ulici a Skelné hutě českého
podnikatele E. Lukeše na Bílinské ulici
1918
V Duchcově vzplanuly protestní „ hladové stávky „
1918
Duchcov obsazen československým vojskem
na poč. 20. let
Zámek se stává majetkem státu
1927
Otevřena nově postavená budova gymnázia
1931
Střelba do nezaměstnaných u Duchcovského viaduktu - čtyři padlí
1934
Katastrofa na dole Nelson III. - 144 obětí
1938 - 1945
Duchcov obsazen německým vojskem
1960
Duchcov přestává být okresním městem


Zdroj: Muzeum města Duchcova
Čt 3. červenec 2014, 02:03:59 CEST
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one